Zjazd Okręgowy Prawa i Sprawiedliwości

W ostatnią sobotę, 8 czerwca br. w Okęckiej Sali Widowiskowej odbył się Zjazd Okręgowy Prawa i Sprawiedliwości Okręgu 19 i Okręgu 20.

 

Prezydium Zjazdu (od lewej): Paweł Lisiecki, Łukasz Suchecki, Adam Kwiatkowski, Mariusz Kaminski,
Jacek Sasin, Artur Górski i Małgorzata Maria Gosiewska.

 ______________________________________________________________________________

Warszawa, dnia 08.06.2013r.

Uchwała
Zjazdu  Okręgowego Prawa  i Sprawiedliwości
Okręgu nr 19 – 20
z dnia 8 czerwca 2013 r.

w sprawie oceny rządów Hanny Gronkiewicz-Waltz w Warszawie

Od ponad sześciu lat Warszawą rządzi Hanna Gronkiewicz-Waltz, która ponosi pełną odpowiedzialność za negatywne zmiany zachodzące w Stolicy. W ostatnich dniach coraz więcej mieszkańców bardziej krytycznie niż dotychczas patrzy na nieudolność działań ratusza, zdając sobie sprawę z konsekwencji wielu zaniedbań polityków Platformy Obywatelskiej: wywołanie zamieszania przy wdrażaniu nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, drastyczne podwyżki opłat za odbiór śmieci, nieuzasadnione podwyżki cen biletów komunikacji miejskiej (przy jednoczesnym ograniczaniu liczby autobusów, zmniejszaniu częstotliwości kursowania metra), wzrost w ciągu ostatnich sześciu lat liczby zatrudnionych urzędników w urzędzie miasta o 35%, opóźnienia przy budowie centralnego odcinka II linii metra, rezygnacja Hanny Gronkiewicz-Waltz z realizacji budowy obwodnicy śródmiejskiej i obwodnicy miejskiej, ograniczanie wydatków na edukację kosztem bezpieczeństwa i jakości kształcenia dzieci, utrudniania działalności warszawskim kupcom i drobnym przedsiębiorstwom rodzinnym, zły stan służby zdrowia, sprzedaż miejskiego monopolisty Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, niewykorzystanie szansy na rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej w związku z organizacją przez Warszawę Finałów Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012, brak działań w celu zagospodarowania ścisłego centrum wokół Pałacu Kultury i Nauki, konsekwentne ograniczanie liczby ogólnomiejskich inwestycji przy jednoczesnym wzroście zadłużenia Miasta od początku rządów Platformy Obywatelskiej w Warszawie o 115%. Dzisiaj wiemy, że długi zaciągnięte przez Hannę Gronkiewicz-Waltz będziemy spłacać do 2034 roku.

Do wymienionych błędów dochodzi przy pełnej bierności i wyjątkowej arogancji władzy, której liderzy potrafią awanturować się nawet o bilet wstępu za 5 złotych. Dlatego w pełni zrozumiałe jest oczekiwanie przez mieszkańców gruntownej zmiany. Zmiany Prezydenta Warszawy.

Od 23 maja 2013 roku trwa akcja zbierania podpisów pod wnioskiem, złożonym przez grupę obywateli, o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania Hanny Gronkiewicz-Waltz z funkcji Prezydenta m.st. Warszawy. Prawo i Sprawiedliwość od momentu złożenia wniosku
z życzliwością wspiera obywatelską inicjatywę, która jest również wymiernym efektem dotychczasowej pracy naszego ugrupowania w samorządzie warszawskim, zarówno w 18 Radach Dzielnic, jak i w Radzie Miasta. Nasze argumenty podziela coraz więcej mieszkańców liczących na nową jakość polityki w Warszawie. Warszawiacy czekają i zasługują na zmianę.

W związku z pogłębiającym się chaosem w Warszawie, jeszcze raz zachęcamy członków oraz sympatyków Prawa i Sprawiedliwości do wsparcia referendum, będącego podstawowym przykładem korzystania przez obywateli ze środków demokracji bezpośredniej.

 ______________________________________________________________________________

Ocena stanu przygotowań Warszawy do wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Warszawa, dnia 08.06.2013r.

Uchwała
Zjazdu  Okręgowego Prawa  i Sprawiedliwości
Okręgu nr 19 – 20
z dnia 8 czerwca 2013 r.

 w sprawie stanu przygotowań Miasta stołecznego Warszawy
do wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

W ostatnich dniach mieszkańcy Warszawy i całej Polski byli świadkami kompromitacji władz m.st. Warszawy, jeśli chodzi o stan przygotowań miasta do wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami.

Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi, który został przyjęty w Parlamencie Rzeczypospolitej Polskiej głosami Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Sojuszu Lewicy Demokratycznej ma liczne wady wskazywane zarówno przez środowiska samorządowe, jak i gospodarcze, sprawia też wiele trudności, jeśli chodzi o jego wdrożenie. W Warszawie w powszechnym odczuciu mieszkańcy za znacząco wyższe opłaty mają otrzymać istotnie niższą jakość usług niż w dotychczasowym systemie.

W trakcie dwóch lat przygotowań miasta, Prawo i Sprawiedliwość wielokrotnie zwracało uwagę na problemy i opóźnienia we wdrażaniu nowego systemu.  Składaliśmy też własne propozycje  zarówno na poziomie ustawodawczym – projekt zmiany Ustawy o porządku
i czystości w gminach  – jak i na poziomie Rady Warszawy – propozycje znacząco niższych stawek za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Niestety nasze propozycje, poparte licznymi argumentami, były konsekwentnie ignorowane przez arogancką władzę Platformy Obywatelskiej.

 Podsumowaniem stanu przygotowań miasta do wdrożenia nowego systemu był miażdżący wyrok Krajowej Izby Odwoławczej dotyczący zaproponowanych przez miasto warunków przetargu na wywóz i zagospodarowanie odpadów, wskazujący w szczególności na nieuzasadnione preferencje w przetargu dla miejskiej spółki MPO. Jest to tym bardziej oburzające, że miasto na analizy zewnętrzne związane z przygotowaniem systemu wydało kilkaset tysięcy złotych.

 Ze względu na alarmujący stan przygotowań i liczne problemy niejednokrotnie zwracaliśmy się też do Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy o objęcie osobistym nadzorem tego tematu. Te apele nie spotkały się z należytym odzewem. Należy zatem stwierdzić, że odpowiedzialność za ten kompromitujący stan przygotowań miasta ponosi osobiście Pani Prezydent. Sposób wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi jest miernikiem jakości władzy lokalnej. W Warszawie Pani Prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz i Platforma Obywatelska tego egzaminu nie zdały.

 Prawo i Sprawiedliwość deklaruje, że nadal będzie podejmowało wszelkie działania by ograniczyć skutki błędów władz m.st. Warszawy dla mieszkańców Stolicy Polski. Choć mamy nadzieję, że Warszawa mimo wszystko nie stanie się drugim Neapolem, to nie mamy już żadnych złudzeń, co do jakości sprawowania władzy przez Platformę Obywatelską w Warszawie.

 ______________________________________________________________________________

Warszawa, dnia 08.06.2013r.

 

Uchwała
Zjazdu  Okręgowego Prawa  i Sprawiedliwości
Okręgu nr 19 – 20
z dnia 8 czerwca 2013 r.

 w sprawie oceny polityki oświatowej władz Warszawy

Zjazd Okręgowy Prawa i Sprawiedliwości krytycznie odnosi się do polityki oświatowej władz Warszawy. Obserwujemy brak jasnych reguł, zmniejszanie zatrudnienia nauczycieli, likwidacje szkół i zwiększenie liczebności klas. Nie są przedstawione opinii publicznej powody braku miejsc w przedszkolach mimo opróżniania lokali po zlikwidowanych szkołach. Jednocześnie protestujemy przeciwko lekceważeniu głosu Warszawiaków (zarówno rodzin wielodzietnych, jak i rodziców dzieci, które mogą podlegać obowiązkowi szkolnemu), którzy uczestnicząc w obradach Rady m.st. Warszawy, jak i komisji Edukacji i Rodziny przekazują swoje opinie i argumenty, przeciwstawiając się brakowi pozytywnego działania władz miasta.

 ______________________________________________________________________________

Starania telewizji ”Trwam” o uzyskanie miejsca na multipleksie cyfrowym

Warszawa, dnia 08.06.2013r.

 

Uchwała
Zjazdu  Okręgowego Prawa  i Sprawiedliwości
Okręgu nr 19 – 20
z dnia 8 czerwca 2013 r.

 w sprawie starań telewizji ”Trwam” o uzyskanie miejsca na multipleksie cyfrowym

 

Okręgowy Zjazd Prawo i Sprawiedliwość popiera starania telewizji „Trwam” o uzyskanie miejsca na multipleksie cyfrowym. Przyznanie tej koncesji uważamy za niezbędny warunek zachowania podstawowych gwarancji pluralizmu mediów.