Wspólna interpelacja poselska ws. Klubu COCOMO

 

 

Bartosz Józef Kownacki

Małgorzata Gosiewska

Posłowie na Sejm

Rzeczypospolitej Polskiej

                                                                                   Warszawa, dn. 21 stycznia 2014 r.

 

Pan 

Donald Tusk

Prezes Rady Ministrów

Al. Ujazdowskie 1/3
08-583 Warszawa

 

 

INTERPELACJA

w sprawie działalności Event Sp. z o.o. Agencji Reklamowo – Marketingowej.

.

 

Szanowny Panie Premierze!

 

Od 2011 r. działa w Polsce firma Event Sp. z o.o. Agencja Reklamowo – Marketingowa zarządzająca siecią około 20 klubów ze stripitzem eufemistycznie nazywanych klubami Go-Go. Spółka ta śmiało wkracza do reprezentacyjnych i ważnych ze względów kulturowych, religijnych, historycznych i zabytkowych obszarów naszych miast, wywołując powszechne zdumienie i oburzenie sąsiadów, przechodniów i turystów. Coraz częściej w swojej pracy poselskiej spotkam się ze skargami, niezadowoleniem i niedowierzaniem wyborców,
że temu siejącemu zgorszenie i jednoznacznie negatywnemu zjawisku władze, czy to państwowe, czy to lokalne, nie mogą przeciwdziałać okazując bezsilność. 

Ponadto bardzo duże wątpliwości pod względem legalności wzbudza przedmiot działalności spółki Event, który tak jak przedmiot działalności każdej innej spółki z o.o., powinien być określony w umowie spółki. Ów przedmiot stanowi konkretyzację wspólnego celu, w jakim jest tworzona spółka. W tym przypadku jest to działalność reklamowo – marketingowa.
I choć samo określenie celu spółki nie wskazuje na sposób realizacji tego celu, to organy skarbowe mogą nie uznać za koszty uzyskania przychodu wydatków na cele niezwiązane z określonym w umowie spółki przedmiotem działalności, a ten nie powinien być sprzeczny lub oderwany od celu spółki. Precyzując Urząd Skarbowy może nie uznać za koszt działalności spółki zgodny z przedmiotem jej działalności (działalność marketingowo-reklamowa) kosztów takich jak najem lokalu jego remont, czy też koszt umów o pracę, gdy działalność marketingowo-reklamowa ma wyłącznie charakter pozorny, a rzeczywisty przedmiot działalności spółki różni się od zadeklarowanego. W naszej ocenie prowadzenie klubu go-go nie można uznać za działalność marketingowo-reklamową. 

 

Wobec powyższego prosimy Pana Premiera o odpowiedź na poniższe pytania:

 1. Kim są właściciele Event Sp. z o.o. Agencji Reklamowo – Marketingowej?
 2. Jaka jest wysokość podatku dochodowego i podatku od towarów i usług  odprowadzonego od roku 2011 przez ww. firmę?
 3. Czy Urząd Kontroli Skarbowej kontrolował Event Sp. z o.o., w tym w zakresie kosztów uzyskania przychodu, a jeśli tak, to ile było przeprowadzonych kontroli i jakie były rezultaty tych działań? Czy uwzględniono przy ocenie zasadności kosztów uzyskania przychodów przedmiot działalności w/w spółki ?
 4. Czy, a jeśli tak, to ile było prowadzonych postępowań karno-skarbowych wobec ww. spółki i z jakim skutkiem?
 5. Ile osób i jakiej narodowości pracuje w tej spółce?
 6. Czy, a jeśli tak, to jak często Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadza kontrole w spółce Event?
 7. Ile kontroli Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła z własnej inicjatywy, a ile na skutek skarg pracowników?
 8. Jak wygląda przestrzeganie przez tę firmę jako pracodawcę przepisów dotyczących wynagradzania za pracę, czasu pracy, urlopów, a także stosowania przepisów BHP?
 9. Czy inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy korzystali z prawa do nakładania  mandatów, czy występowali z wnioskami o ukaranie za wykroczenia przeciwko prawom pracowników, lub też czy wnosili powództwa o ustalenie istnienia stosunku pracy, a jeśli tak, to ile było takich przypadków?
 10. Czy, a jeśli tak, to jak często obiekty należące do ww. firmy były przedmiotem kontroli ze strony Służby Granicznej i jakie były efekty tych kontroli?
 11. Czy, a jeśli tak, to ile osób nielegalnie przebywających w Polsce, a zatrudnionych w Event Sp. z o.o., udało się wykryć Służbie Granicznej?
 12. Czy wobec władz ww. spółki wszczęto postępowania karne za zatrudnianie nielegalnych emigrantów, a jeśli tak, to jakie ponieśli konsekwencje?
 13. Czy w budynkach ww. spółki były prowadzone kontrole przez Służbę Celną, a jeśli tak, to jakie były ich wyniki?
 14. Czy, a jeśli tak, to ile kontroli przeciwpożarowych przeprowadziła Państwowa Straż Pożarna w lokalach zajmowanych przez tę firmę i jaki były wnioski z tych kontroli?
 15. Czy Państwowa Inspekcja Sanitarna obejmowała swą kontrolą obiekty Event Sp. z o.o., a jeśli tak, to jakie był jej efekty?
 16. Ile obiektów ww. spółki zostało wzniesionych specjalnie pod jej działalność i czy przy budowie tych obiektów właściwe organy nadzoru budowlanego kontrolowały przestrzeganie i stosowanie prawa budowlanego?
 17. Czy w lokalach, których działalności prowadzi Event Sp. z o.o. dochodziło do interwencji policji, jeśli tak to na jakiej podstawie. Czy w w/w lokalach dochodziło do popełniania przestępstwa, a jeśli tak to jakich i na czyją szkodę ?