Spotkanie z byłym premierem Gruzji Vano Merabishvili

Jutro, 29 października, o godz. 12:00 Poseł Małgorzata Gosiewska spotka się z byłym premierem Gruzji Vano Merabishvili. To już trzecie tego typu spotkanie. Pierwsze, w którym udział wziął były premier Jarosław Kaczyński, odbyło się 30 lipca 2013 r., drugie zaś 26 sierpnia 2013 r. 

Poseł Małgorzata Gosiewska w aktywny sposób zabiega o uczciwy proces i złagodzenie środka zapobiegawczego zastosowanego wobec byłego premiera Gruzji. Brała m.in. udział w zorganizowanym z inicjatywy Parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości wysłuchaniu publicznym na temat Europejskiej Drogi Unii Europejskiej, które odbyło się w Parlamencie Europejskim 3 września 2013 r. 

Podczas wysłuchania podjęła kwestię uwięzienia na wniosek prokuratora oraz sposobu traktowania byłego premiera Gruzji Vano Merabishvili. Zwróciła się do ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego o ponowne przeanalizowanie sprawy i możliwość zmiany podjętych wobec niego środków zapobiegawczych. „Całkowita izolacja od świata zewnętrznego i zakaz kontaktów z rodziną (nawet przez telefon) mogą być uznane za zbyt daleko idące sposoby traktowania podejrzanego” – podkreśliła Gosiewska. 

Pełna treść pisma dostępna jest na stronie: http://www.malgorzatagosiewska.pl/?p=6209 

___________________________________

Tomorrow, October 29th, at 12 o’clock, Member of Polish Parliament Mrs. Małgorzata Gosiewska will meet with former Prime Minister of Georgia Mr. Vano Merabishvili. This is the third such an meeting. The first, attended by former Prime Minister Mr. Jaroslaw Kaczynski, took place on 30th of July 2013, and the second on 26th of August 2013.

Mrs. Małgorzata Gosiewska actively strives for a fair trial and for mitigate the preventive measure, applied against the former Prime Minister of Georgia. She has, among others,  participate in organized on the initiative of the Law and Justice Party public hearing, which held in the European Parliament on 3th of September 2013.

During the hearing she send an open letter to the chief prosecutor and minister of justice of Georgia, regarding the detention of former prime minister Vano Merabishvili, asking for re-examination of the case and the ability to change its preventive measures against it. “The total isolation from the outside world and the prohibition on family contact (even by telephone) may be regarded as too far-reaching ways to treat the suspect” – emphasized Gosiewska.

Full text of the letter is available at: http://www.malgorzatagosiewska.pl/?p=6209