Pytanie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Pytanie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zadane na posiedzeniu Sejmu w dniu 21 grudnia 2011 wspólnie z posłami Małgorzatą Sadurską i Jackiem Sasinem.


W sprawie powodu odłożenia w czasie realizacji niektórych odcinków dróg uwzględnionych w “Programie budowy dróg krajowych na lata 2008-2012”, przedstawienia aktualnego stanu przygotowań do ich realizacji oraz określenia realnej daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji tych kluczowych dla rozwoju wschodniej części naszego kraju inwestycji drogowych.

 

Panie Marszałku! Panie Ministrze!

Rządowy ˝Program budowy dróg krajowych na lata 2008-2012˝, który rząd Donalda Tuska przyjął na początku swojej pierwszej kadencji, przewidywał budowę bardzo wielu dróg na Euro 2012, tak aby na tę dużą imprezę sportową zdążyć z tą budową, m.in. dróg po wschodniej granicy naszego kraju, które miały nas komunikować z Ukrainą, w tym przede wszystkim drogi S17 z Warszawy do Lublina oraz wiążącej się z nią drogi S12 z Sulejowa do Kurowa i dalej łączącej się z drogą S17 wschodniej obwodnicy Warszawy i łączącej się z nią obwodnicy miasta Marki na drodze S18, stanowiącej bezkolizyjną ekspresową wylotówkę z Warszawy w stronę Białegostoku. Te dwie pierwsze drogi, S17 i S12, przewidywano na lata 2001-2012, a wschodniej obwodnicy i obwodnicy Marek tam nie było.

W przyjętym później nowym programie na lata 2001-2015 realizacja dróg S17 i S12, mimo że miał nastąpić w tym pierwszym okresie, została przesunięta w czasie na okres po 2013 r.

Pojawiły się również inwestycje: wschodnia obwodnica Warszawy, drugi etap obwodnicy Puław i obwodnica Marek, ale także do realizacji po 2012 r., czyli bez bliższego sprecyzowania okresu, kiedy mogłaby się zacząć budowa, a więc tak naprawdę dzisiaj to jest czas bliżej nieokreślony. W związku z tym pytanie jest następujące: Co było powodem odłożenia budowy tych kluczowych nie tylko ze względu na Euro, ale w ogóle kluczowych dla rozwoju wschodniej części naszego kraju inwestycji drogowych? Prosiłbym bardzo o przedstawienie aktualnego stanu przygotowań do realizacji tych dróg. Czy możliwe jest określenie, kiedy mogłaby się rozpocząć ta budowa po 2013 r., ale i podanie jakiejś bliższej daty, kiedy mogłaby i kiedy ma szanse się zakończyć?

Odpowiedz – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Radosław Stępień:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pozwólcie państwo, że będę odnosił się do aktualnego ˝Programu budowy dróg krajowych na lata 2011-2015˝, gdyż ten dokument obowiązuje i decyduje o tym, jakie inwestycje i w jakim czasie zostaną zrealizowane. Na temat układu tego dokumentu – a więc załącznika nr 1, który zawiera listę inwestycji realizowanych do roku 2013, załącznika nr 1a, który zawiera listę inwestycji, które mogą być realizowane do 2013 r., i załącznika nr 2, który zawiera listę inwestycji, które będą realizowane po roku 2013 – przeprowadzono już bardzo długie dyskusje, przede wszystkim przed styczniem 2011 r., kiedy to program w dniu 25 został uchwalony. W związku z tym pytamy dokładnie o to, co jest napisane w programie. Ten program w załączniku nr 2 zawiera listę wszystkich zadań, o które pytał pan poseł w imieniu grupy posłów. W tym zakresie nic nie uległo zmianie.

Chciałbym jeszcze raz wyraźnie podkreślić, że żadna z inwestycji w stosunku do poprzednio obowiązującego programu nie została z niego wykreślona. Wręcz przeciwnie, jedna z inwestycji, o które pan poseł pyta – mówimy o Markach – dopiero w styczniu 2011 r. została wpisana do programu, bo w poprzednim programie po prostu nie była uwzględniona. Warto również zwrócić uwagę, że poprzedni program miał bardzo optymistyczną prognozę finansową, bo szacowano go na 113 mld zł, a faktyczna jego wartość już w momencie, kiedy była uchwalana, była co najmniej dwukrotnie większa, nie zawierał prognozy strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla całego programu i, generalnie rzecz ujmując, raczej był listą życzeniową, te 113 mld zł nigdy nie było zapisane w budżecie.

Kiedy przygotowywano nowy ˝Program budowy dróg krajowych na lata 2011-2015˝, wzięte zostały pod uwagę przede wszystkim realna wycena wartości tych inwestycji, realna perspektywa ich realizacji oraz wszystkie aspekty związane z budowaniem dróg, w tym również – wcześniej bardzo często lekceważony – aspekt środowiskowy. Dzięki temu mamy program, który obejmuje więcej inwestycji w realnym czasie i określa zróżnicowany i bardzo elastyczny – w zależności od potrzeb – model finansowania poprzez Krajowy Fundusz Drogowy.

Jeżeli chodzi o drogi, o które pyta pan poseł, to w pytaniu zawiera się pewna teza, że te drogi bądź nie będą realizowane, bądź zostały skreślone z listy realizowanych inwestycji. Nie zostały skreślone i są przeznaczone do realizacji, są wymienione w załączniku nr 2, czyli przewidziane do realizacji po 2013 r. Stan jest następujący: S8 ul. Piłsudskiego – Drewnica: uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych – jeśli państwo pozwolą, będę używał skrótu ˝z.r.i.d.˝ – w 2014 r., a więc trzeba najpierw przygotować inwestycję, żeby ją realizować; budowa drogi ekspresowej S8 Marki – Radzymin na odcinku Drewnica – Radzymin: uzyskanie decyzji z.r.i.d. na przełomie lat 2013 i 2014; budowa drogi ekspresowej S12 Sulejów – Radom – Kurów: uzyskanie decyzji z.r.i.d. w 2014 r.; budowa drogi ekspresowej S17 Drewnica – Zakręt: uzyskanie ponowne w tej chwili decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z powodu jej uchylenia; budowa drogi S17 Zakręt – Garwolin, odcinek Zakręt – Wieś Lubelska: uzyskanie z.r.i.d. w 2014 r.; budowa drogi S17 Zakręt – Garwolin – Wieś Lubelska – Garwolin: materiały i uzyskanie z.r.i.d. w latach 2014-2015; budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin – Kurów, odcinek Garwolin – Kurów: z.r.i.d., czyli zezwolenie na realizację inwestycji drogowych, na przełomie lat 2014 i 2015; budowa obwodnicy Puław, drugi etap: realizacja planowana od roku 2014.

W żaden sposób i nigdy inwestycje te nie były wskazywane w programie budowy dróg krajowych, który obowiązuje, czyli od 25 stycznia 2011 r., jako inwestycje przeznaczone do realizacji przed rokiem 2013. Stopień ich realizacji i przygotowania – a wszystkie te inwestycje, o których mówiłem, są w różnej fazie procesu przygotowawczego – wskazuje, że termin, o którym przed chwilą mówiłem, jest nie tylko terminem, który wynika z programu, ale też terminem realnym, wynikającym z logiki i tempa procesu przygotowawczego. Myślę, że to, iż udało się uruchomić proces przygotowawczy, udało się zbudować model finansowy, jest znacznie większą gwarancją realizacji tych odcinków w przyszłości niż proste zapisanie ich na liście dróg i przyporządkowanie im wartości dosyć nierealnej i bardzo optymistycznej, podobnie jak założenie całego programu poprzedniego uchwalonego w 2007 r. na lata 2008-2012, co, biorąc pod uwagę wiedzę autorów tego programu w roku 2007 o stanie przygotowań, było już wtedy raczej deklaracją niż rzeczywistym programem inwestycyjnym. Dziękuję.