Poseł Małgorzata Gosiewska wnioskuje o złagodzenia środka zapobiegawczego wobec b. premiera Gruzji

Podczas wysłuchania Publicznego pt. „Gruzja na drodze do UE – problemy i wyzwania”, które odbyło się 3 września w Parlamencie Europejskim Poseł Małgorzata Gosiewska podjęła kwestię traktowania byłego premiera Gruzji Vano Merabishvili.

Zwróciła się do ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego o ponowne przeanalizowanie sprawy i możliwość zmiany podjętych wobec niego środków zapobiegawczych. „Całkowita izolacja od świata zewnętrznego i zakaz kontaktów z rodziną (nawet przez telefon) mogą być uznane za zbyt daleko idące sposoby traktowania podejrzanego” – podkreśliła Gosiewska. 

Poniżej prezentujemy pisma skierowane do prokuratora generalnego oraz ministra sprawiedliwości w języku angielskim oraz polskim.

 

 
                                                                                                                                                   Warsaw, 02.09.2013
Biuro Poselskie
Poseł na Sejm RP

M. Gosiewskiej

Ul. Żelazna 75

00-871 Warszawa

BP-W-175/09/2013

Honourable

Tea Tsulukiani

Minister of Justice of Georgia

Honourable

Archil Kbilashvili

Prosecutor General of Georgia

Honourable Minister of Justice,

Honourable Prosecutor General,

 

I would like to thank you for allowing me to visit former Prime Minister of Georgia Mr. Vano Merabishvili in the Tbilisi Detention Center.

I am personally not aware of any evidence gained in the ongoing case against Mr. Merabishvili. An evaluation of the evidence is in the competence of the appropriate Georgian court. However, I hope that an unbiased court will fulfill these tasks objectively.

Still, as a politician – being both a member of the Polish Parliament and a defendant of human rights – I must express my objection to the methods used during the investigation of Mr. Merabishvili.

Based on information known to me, Mr. Merabishvili has so far been questioned four times during the investigation. He has always attended the questionings, even when, on numerous occasions, this has required travelling abroad.

In a democratic country, the cooperative behaviour of a suspect should allow for some leniency on the part of the detainer. Complete isolation from the outside world, including the prevention of contact with family, can be perceived as too severe.

In my opinion, these actions are too far-reaching, and could be considered a form of psychological torture. This would therefore mean that they are in direct opposition to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, adding strength to the claim that the custody of the suspect is purely political and de facto is an “extracting arrest” (which is also prohibited by the aforementioned Convention).

It is difficult to comprehend, that Georgia – a country with aspirations of participating in European structures , yet still not entirely respecting the law of these structures – could successfully join them. The European Union studies with particular attention the relation of countries aspiring to participate in its’ structures to values such as democracy, respecting human rights (including rights of people under arrest and imprisoned).

Therefore I am asking you to treat the aforementioned points and issues raised with the utmost sincerity, especially with regards to the upcoming Eastern Partnership Summit in Vilnius. I trust that the case of former Prime Minister Mr. Vano Merabishvili will be reviewed, and the measures currently in place, which are seemingly at odds with democratic standards, will be mitigated.

 

Małgorzata Gosiewska

Deputy of Polish Parliament

 

 

_______________________

 

 

 Biuro Poselskie                                                                                                                        Warszawa, 02.09.2013 r.

Poseł na Sejm RP

M. Gosiewskiej

Ul. Żelazna 7500-871 Warszawa

BP-W-175/09/2013

 

 

 

     

Tea Tsulukiani

Minister Sprawiedliwości Gruzji

 

Archil Kbilashvili

Prokurator Generalny Gruzji

 

 Szanowna Pani Minister,

Szanowny Panie Prokuratorze,

 

Pragnę podziękować za udzielenie mi zgody na dwukrotne już spotkania z osadzonym w więzieniu byłym Premierem Gruzji – panem Vano Merabishvili.

Nie znam materiału dowodowego  zgromadzonego w toczącej się sprawie  pana Premiera Vano Merabishvili. Do właściwego sądu gruzińskiego należy  ocena jakości zgromadzonego materiału dowodowego. Mam jednak nadzieję, że  niezawisły sąd dokona tego w sposób obiektywny.

Jednak jako polityk- poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej i jednocześnie obrońca praw człowieka wyrażam swój niepokój i sprzeciw dotyczacy restrykcyjnych środków zastosowanych wobec pana Premiera Vano Merabishvili w trakcie trwania postępowania przygotowawczego.

W świetle posiadanych przeze mnie informacji pan Premier  Vano Merabishvili przebywając na wolności w czasie trwającego  śledztwa był czterokrotnie przesłuchiwany. Zawsze stawiał się na przesłuchanie, co więcej w tym okresie wielokrotnie wyjeżdżał  za granicę.

W dojrzałym, demokratycznym państwie takie zachowanie podejrzanego jest wystarczającą przesłanka by nie stosować wobec niego tak drastycznego środka zapobiegawczego. Zupełna izolacja od świata zewnętrznego,bezwzględny i kompletny zakaz kontaktu z rodziną (nawet telefoniczny)można  uznać za zbyt daleko idącą formę represji wobec podejrzanego.

Moim zdaniem jest to działanie sprawiające wrażenie odwetu,a zastosowane restrykcje można uznać za formę tortury psychicznej, co jest sprzeczne z przepisami Konwencji „O ochronie praw człowieka i podstawowych wolności”. Stwarza to podstawy do twierdzenia, że tymczasowe aresztowanie  podejrzanego ma charakter czysto polityczny i jest de facto „aresztem wydobywczym”, czego również zakazują normy przywołanej wyżej Konwencji.

Unia Europejska ze szczególną uwagą bada stosunek nowych demokracji aspirujących do udziału w jej  strukturach m.in. do demokracji, respektowania praw człowieka ( także ludzi aresztowanych oraz osadzonych w zakładach karnych. Proszę zatem o poważne potraktowanie wyżej podniesionych argumentów, szczególnie w przededniu Szczytu Partnerstwa Wschodniego w Wilnie, z którym przecież władze Gruzji wiążą bardzo poważne nadzieje.

Wierzę, że sprawa pana Premiera Vano Merabishvili raz jeszcze zostanie przeanalizowana i ten drastyczny i sprzeczny ze standardami obowiązującymi w demokratycznych państwach środek zapobiegawczy zostanie zmieniony i złagodzony.

 

 

 

Małgorzata Gosiewska

Poseł na Sejm RP