Narodowy Program Zatrudnienia

Dziś w Sejmie trwa pierwsze czytanie projektu Narodowego Programu Zatrudnienia. Jest to propozycja Prawa i Sprawiedliwości skierowana do mieszkańców obszarów o największym bezrobociu.

Narodowy Program Zatrudnienia to obszerny projekt ustawy z gotowymi rozporządzeniami, który ma w znaczący sposób stymulować zatrudnienie w obszarach, w których problem bezrobocia jest największy.

Program zakłada m.in.:
– 1 mln 200 tys. nowych miejsc pracy dla ludzi młodych;
– szansę na miejsca pracy dla mieszkańców gmin i małych miasteczek szczególnie dotkniętych przez plagę bezrobocia;
– ulgi podatkowe dla przedsiębiorców, którzy tworzą miejsca pracy;

Celem projektowanej ustawy jest zwalczanie bezrobocia, będącego dziś największym zagrożeniem dla rozwoju oraz przyszłości Polski i Polaków. Wymaga on od organów władzy ustawodawczej oraz wykonawczej, a także jednostek samorządu terytorialnego podjęcia kompleksowych działań, które sprzyjać będą wzrostowi zatrudnienia, w tym zwłaszcza tworzeniu miejsc pracy dla ludzi młodych.

Dlatego też Narodowy Program Zatrudnienia obejmować będzie w szczególności rozwiązania prawno-ekonomiczne sprzyjające zatrudnianiu oraz tworzeniu miejsc pracy przez ludzi młodych i dla ludzi młodych w zakresie podatków i innych danin publicznych, pożyczek udzielanych ze środków publicznych, dotacji ze wsparcia finansowego, które otrzymają osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze.

Przy tworzeniu projektowanej ustawy zostały przyjęte następujące założenia:
1) wprowadzenie zachęt adresowanych do przedsiębiorców, którzy zatrudniać będą ludzi młodych:
-odliczenie od podstawy opodatkowania kwoty stanowiącej równowartość jednego miejsca pracy,
-preferencje podatkowe dla osób zatrudniających absolwentów szkół,
-zwrot zapłaconego podatku dla nowych przedsiębiorców zatrudniających
absolwentów,
-obniżenie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne na obszarze gmin zdegradowanych ekonomicznie,
-wsparcie finansowe dla pracowników zatrudnionych na obszarze małych miast lub wsi,
-stypendium edukacyjne dla młodzieży zamieszkałej na obszarze gmin
zdegradowanych ekonomicznie,
-dotacje z Funduszu Wspomagania Zatrudnienia w celu stworzenia nowych miejsc pracy w gminach zdegradowanych ekonomicznie,
-praktyki szkoleniowe.
2) zapewnienie pomocy dla pracodawców, będących małymi przedsiębiorcami, w przypadku zatrudniania przez dłuższy czas ludzi młodych będących zarejestrowanymi bezrobotnymi,
3) zagwarantowanie preferencji prawnych dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenach małych miast i wsi, jeżeli zatrudniają ludzi młodych,
4) uruchomienie specjalnej bezpośredniej pomocy adresowanej do osób, które znajdą nawet czasowe zatrudnienie w miastach i gminach zdegradowanych ekonomicznie, zwłaszcza we wsiach popegeerowskich, miastach o zniszczonym przemyśle oraz regionach zagrożonych wyludnieniem,
5) utworzenie funduszy o charakterze publicznym, z których będą udzielane pożyczki młodym przedsiębiorcom tworzącym nowe firmy lub rozwijających istniejące na terenach małych miast i wsi; pożyczki te powinny być w określonym zakresie umarzane:
-Fundusz Wspomagania Zatrudnienia oraz Fundusz Wspierania Przedsiębiorczości Ludzi Młodych,
-udzielanie pożyczek i kredytów.

Więcej o zgłoszonym przez Prawo i Sprawiedliwość Narodowym Programie Zatrudnienia:
http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/B76A1D4A08D3E144C1257B58002E0AB8/%24File/1292.pdf